آموزش مقايسه پايگاه داده ها
شناسه محصول: 1264

آموزش مقايسه پايگاه داده ها آموزش مقايسه پايگاه داده ها

انتخاب پایگاه داده مناسب برای پروژه، یکی از موارد مهم در پیاده سازی یک پروژه نرم افزاری می باشد، که باید دقت کافی را به کار برد و برای هر پروژه یک پایگاه داده مناسب انتخاب کرد.
پس همانطور که گفته شد هر پروژه باید با پایگاه داده مناسب پیاده سازی شود و اینطور نخواهد بود که به عنوان مثال ما برای همه پروژه های خود از Sql Server استفاده کنیم. شما در این دوره به صورت کامل با این موضوع آشنا خواهید شد و یاد خواهید گرفت که برای هر پروژه یک پایگاه داده مناسب انتخاب کنید.
همچنین ما در این دوره با هر کدام از پایگاه داده ها یک پروژه با زبان سی شارپ پیاده سازی و همه موارد اعم از ایجاد و طراحی پروژه، کدنویسی، راه اندازی روی سیستم کاربر و… را بررسی خواهیم کرد.

 

مواردی که در آموزش مقايسه پايگاه داده ها و انتخاب پايگاه داده مناسب برای پروژه به همراه پياده سازی پروژه در سی شارپ بررسی شده است:
بخش اول: مقدمه
 • معرفی دوره
بخش دوم: مقایسه پایگاه داده ها
 • مقایسه پایگاه داده ها با هم(SQL Server Enterprise, Sql Server Express, Sql server Localdb, SQL Server Compact, Access, Sqlite, VistaDB, Xml)
 • بررسی کلیه امکانات و مشخصات پایگاه داده ها(ماکزیمم حجم قابل ذخیره سازی، مناسب بودن یا نبودن جهت تحت شبکه کردن، نیاز به نصب در سیستم مقصد و…)
 • انتخاب پایگاه داده مناسب برای هر پروژه
 • چگونگی پیاده سازی یک نرم افزار پرتابل یا بدون نصب و معرفی پایگاه داده مناسب برای این کار برای پروژه های مختلف
 •  و . . . 
بخش سوم: پایگاه داده SQL Server Enterprise
 • بررسی نحوه اتصال به SSMS برای کار با نسخه Enterprise
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده SQL Server Enterprise و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش چهارم: پایگاه داده SQL Server Express
 • بررسی نحوه اتصال به SSMS برای کار با نسخه Express
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده SQL Server Express و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش پنجم: پایگاه داده Sql server Localdb
 • بررسی نحوه اتصال به SSMS برای کار با نسخه Localdb
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده Sql server Localdb و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش ششم: پایگاه داده SQL Server Compact 
 • بررسی نحوه اضافه کردن کتابخانه های مورد نیاز به پروژه برای کار با نسخه Compact
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده SQL Server Compact و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • قرار دادن کلمه عبور روی دیتابیس
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش هفتم: پایگاه داده Access
 • بررسی نحوه اضافه کردن کتابخانه های مورد نیاز به پروژه برای کار با پایگاه داده Access و Entity Framework
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده Access و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • قرار دادن کلمه عبور روی دیتابیس
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش هشتم: پایگاه داده Sqlite
 • بررسی نحوه دانلود کتابخانه های مورد نیاز برای کار با پایگاه داده Sqlite
 • بررسی نحوه اضافه کردن کتابخانه های مورد نیاز به پروژه برای کار با پایگاه داده Sqlite
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده Sqlite و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • قرار دادن کلمه عبور روی دیتابیس
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش نهم: پایگاه داده VistaDB
 • بررسی نحوه اجرای VistaDB
 • آشنایی با محیط VistaDB
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • تنظیم کلید اصلی
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده VistaDB و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • قرار دادن کلمه عبور روی دیتابیس
 • استفاده از Entity Framework
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .
بخش دهم: پایگاه داده Xml
 • ایجاد پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • پیاده سازی یک پروژه با پایگاه داده Xml و زبان سی شارپ
 • پیاده سازی فرم لاگين
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • ذخیره تصویر
 • تنظیم کانکشن استرینگ
 • انجام چهار عمل اصلی
 • بررسی فایل های مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی روی سیستم مقصد
 • اجرا شدن پروژه روی سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بيتی
 • راه اندازی پروژه ایجاد شده بدون مشکل روی سیستم کاربر
 • و . . .

 

ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده:

 • Visual Studio
 • SQL Server Enterprise
 • Sql Server Express
 • Sql server Localdb
 • SQL Server Compact
 • Access
 • Sqlite
 • VistaDB
 • Xml
 • Entity Framework

 

محتوای محصول دریافتی:

 • آموزش ویدیویی
 • سورس پروژه

 

 مشاهده دموی آموزش در آپارات


آموزش‌های پیشنهادی:

اطلاعات محصول

زمان 3 ساعت و 10 دقیقه
تعداد پارت 10
اندازه 804 مگابایت
فرمت mp4
زبان فارسی
برگزارکننده مهندس اسکندری
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.
 1. سلام آیا در آموزش اکسس از Entity Framework استفاده می نمایید و با روش شی گرایی در بانک اطلاعات را ذخیره می نمایید یا مانند آموزشهای موجود در اینترنت ساده ترین روش Crud آموزش داده شده است؟

 2. سلام ممنون از آموزشها
  در قسمت localDB فرمودید باید نسخه لوکال دی بی بر روی کامپیوتر مقصد نصب شود
  منظورتون رو متوجه نمیشوم. فایلش با چه نامی است؟ حجمش چقدر است؟
  ای کاش برای اکسس هم می فرمودید.
  مثلا بر روی کامپیوتر مقصد باید آفیس که اکسس داشته باشد نصب شود؟ و یا فقط انجین اکسس نصب شود کافی است؟
  و اگر کافی است آدرس گیر آوردنش کجاست؟

  1. با سلام
   همانطور که در داخل دوره مشاهده کرده اید ما در پایان هر بخش برای هر پایگاه داده نحوه اجرا شدن بدون مشکل در سیستم کاربر(۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی) را توضیح داده ایم.
   مواردی که باید نصب شوند،کانکشن استرینگ،نحوه کامپایل و…
   به عنوان مثال برای لوکال دی بی گفته شده که باید روی سیستم کاربر نصب شود که حجم آن ۳۷ مگابایت می باشد و میتوانید از سایت مایکروسافت دانلود کنید.
   ولی برای اکسس گفته نشده که پیشنیازی نصب شود.چون ما نوع دیتابیس،کانکشن استرینگ،کامپایل و سایر تنظیمات را طوری طراحی و تنظیم کرده ایم که بدون نصب هیچ پشنیازی نرم افزار بدون مشکل در سیستم های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی نصب اجرا شود

 3. سلام
  در مورد لوکال دی بی چیزی که من در سایت مایروسافت پیدا کردم ۵ مگ بود
  https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-express

  سایت ماکروسافت خیلی لینک تو لینکه بنظرم یک ویدیو تکمیلی درست نمایید و آدرس و جایی که انجینهای مورد نیاز کامپیوتر مقصد هست رو درونش قرار دهید حتی مراحل نصب انجینها روهم میگفتید بد نبود

  1. باسلام
   برای دانلود وارد لینک زیر سپس روی دانلود کلیک کنید و در صفحه بعدی گزینه هشتم locadb 32 و گزینه نهم ورژن ۶۴ بیتی است(ورژن ۲۰۱۴)
   https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299
   در رابطه با مورد بعدی یعنی نصب انجینها هم در این اموزش تا مرحله کامپایل و موارد مورد نیاز گفته شده و این مورد مربوط به ساخت ستاپ که اموزش این مبحث هم به طور کامل در دوره جداگانه اموزش داده شده است که از این لینک می توانید این آموزش را هم دریافت کنید

 4. با سلام
  نحوه ارتباط با پایگاه داده mysql رو توضیح ندادین؟؟
  با پایگاه داده mysql میشه از entity framework استفاده کرد؟؟

  1. با درود
   خیر، در این دوره پایگاه داده MySql توضیح داده نشده است.
   ولی روش کار فرق چندانی با Sql Server ندارد و می توانید همانند روشی که برای Sql Server توضیح داده شده است، از Entity Framework برای اتصال به MySql استفاده کنید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
795,000 تومان
مهندس اسکندری
2955 نمایش
3 ساعت و 10 دقیقه
10
آموزش مقايسه پايگاه داده ها و انتخاب پايگاه داده مناسب براي پروژه به همراه پياده سازي پروژه در سي شارپ
5 از 6 رای
آموزش مقايسه پايگاه داده ها و انتخاب پايگاه داده مناسب براي پروژه به همراه پياده سازي پروژه در سي شارپ

دسته بندی ها

برچسب ها

آموزش مقايسه پايگاه داده ها و انتخاب پايگاه داده مناسب براي پروژه به همراه پياده سازي پروژه در سي شارپ

محصولات مرتبط