آموزش SQL Server
شناسه محصول: 6477

آموزش SQL Server آموزش SQL Server آموزش SQL Server آموزش SQL Server آموزش SQL Server آموزش SQL Server

یکی از نیازهای اکثر پروژه های نرم افزاری، ذخیره سازی اطلاعات در یک مکان امن می باشد. بهترین مکان برای ذخیره سازی اطلاعات، پایگاه داده است. یکی از پایگاه داده هایی که ما می توانیم در پروژه های نرم افزاری خود استفاده کنیم، SQL Server می باشد. اسکیوال سرور یک نرم افزار سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی رابطه ای است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شده است. این پایگاه داده یکی از بهترین و قدرتمندترین پایگاه داده های موجود می باشد و در بسیاری از پروژه ها در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.
ما در این دوره قصد داریم پایگاه داده SQL Server را از صفر تا ۱۰۰ به شما آموزش دهیم. شما با مشاهده این دوره به صورت کامل نحوه کار با این پایگاه داده محبوب را یاد خواهید گرفت.

 

مواردی که در آموزش جامع و کامل Microsoft SQL Server بررسی شده است:
بخش اول: مقدمه
 • معرفی دوره
 • بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده چیست؟
 • آشنایی با مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی(داده پایا، افزونگی، محیط عملیاتی، داده عملیاتی، مدل سازی معنایی داده ها، جدول، رکورد، فیلد، مجموعه عنوان، مجموعه بدنه، تاپل، درجه جدول، کاردینالیتی)
 • SQL Server چیست و چرا از آن استفاده کنیم؟
 • معرفی نسخه های مختلف SQL Server
 • نصب و راه اندازی SQL Server
بخش دوم: آشنایی با محیط و رابط کاربری SQL Server
 • معرفی SQL Server Management Studio
 • آشنایی با روش های اعتبارسنجی SQL Server
 • اتصال به SQL Server از طریق SSMS و بررسی روش های موجود
 • آشنایی با محیط SSMS
 • آشنایی با پنل Object Explorer
 • آشنایی با بخش Databases
 • آشنایی با بخش Security
 • آشنایی با بخش Server Object
 • آشنایی با بخش Replication
 • آشنایی با بخش SQL Server Agent
 • آشنایی با بخش Template Explorer
 • آشنایی با پایگاه داده های های سیستمی(…,master, tempdb) و کاربرد آنها
 • آشنایی با پنجره New Query
بخش سوم: شروع کار و ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی
 • ایجاد پایگاه داده جدید
 • معرفی فایل های تشکیل دهنده یک بانک اطلاعاتی(Data File, Log File)
 • انجام تنظیمات اصولی و مناسب برای Data File
 • انجام تنظیمات اصولی و مناسب برای Log File
 • آشنایی با نحوه Attach و Detach کردن پایگاه داده
 • ایجاد جدول
 • آشنایی با کلید اصلی و کاربرد آن
 • آشنایی با کلید خارجی و کاربرد آن
 • ایجاد کلید اصلی برای جدول
 • ایجاد کلید خارجی برای جدول
 • آشنایی با انواع Data Typeها در SQL Server
 • راهنمای انتخاب نوع داده ای مناسب برای فیلدها در SQL
 • آشنایی با مفهوم NULL و Allow Nulls در فیلدهای جداول
 • آشنایی و ایجاد انواع محدودیت(Constraint) در SQL
 • محدودیت NOT NULL
 • محدودیت UNIQUE
 • محدودیت PRIMARY KEY
 • محدودیت FOREIGN KEY
 • محدودیت CHECK
 • محدودیت DEFAULT
 • محدودیت CREATE INDEX
 • تنظیم یک فیلد به صورت IDENTITY
 • بررسی نحوه ویرایش و حذف یک جدول
 • بررسی نحوه ثبت اطلاعات در جداول به صورت دستی
 • انجام تنظیمات مورد نیاز برای اعمال تغییرات در جداول SQL
بخش چهارم: ایجاد RelationShips بین جداول
 • آشنایی با نمودار ER
 • آشنایی با موجودیت
 • آشنایی با انواع موجودیت(قوی و ضعیف)
 • آشنایی با صفات موجودیت
 • آشنایی با صفات خاصه موجودیت و انواع آن
 • آشنایی با نوع ارتباط
 • آشنایی با خصوصیات نوع ارتباط
 • آشنایی با وضع مشارکت در نوع ارتباط
 • آشنایی با صفت نوع ارتباط
 • آشنایی با درجه نوع ارتباط
 • آشنایی با انواع ارتباط(یک به یک، یک به چند، چند به چند)
 • آشنایی با مدل رابطه ای
 • تبدیل نمودار ER به مدل رابطه ای
 • آشنایی با مفهوم رابطه در بانک های اطلاعاتی و دلیل استفاده از آن
 • پیاده سازی انواع رابطه برای جداول
 • رابطه One-to-One
 • رابطه One-to-Many
 • رابطه Many-to-Many
بخش پنجم: دستورات T-SQL
 • آشنایی با دستورات T-SQL
 • بررسی انواع دستورات T-SQL
 • آشنایی با دستورات DDL
 • آشنایی با دستورات DML
 • آشنایی با دستورات DCL
 • آشنایی با دستورات TCL
 • آشنایی با مفهوم Query یا پرس و جو
 • آشنایی با ساختار دستورات SQL Server
 • آشنایی با روش های اجرای و نمایش خروجی Queryها
 • بررسی نحوه اجرای فقط یک دستور از بین دستورات نوشته شده در پنجره New Query
 • آشنایی با دستورات Create, Alter, Drop
 • آشنایی با دستور Select Into
 • آشنایی با دستور FROM
 • آشنایی با دستورات Select, Insert, Update, Delete
 • آشنایی با دستور TRUNCATE TABLE برای حذف کلیه اطلاعات یک جدول
 • بررسی تفاوت دستورات Truncate و Delete برای حذف اطلاعات
 • آشنایی با Aliasها
 • آشنایی با Join و انواع آن(INNER JOIN, LEFT‬‬ ‫‪JOIN, ‬‬‫‪RIGHT‬‬ ‫‪JOIN, FULL‬‬ OUTER ‫‪JOIN‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, Cross JOIN, Self JOIN‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • آشنایی با دستور WHERE
 • آشنایی با دستور ORDER BY
 • آشنایی با دستور Group By
 • آشنایی با دستور Having
 • آشنایی با دستور TOP
 • آشنایی با دستور DISTINC
 • آشنایی با عملگرهای AND و OR
 • آشنایی با عملگر LIKE
 • آشنایی با عملگر BETWEEN
 • آشنایی با عملگرهای UNION و UNION All
 • آشنایی با عملگر INTERSECT
 • آشنایی با عملگر EXCEPT
 • آشنایی با IS NULL و IS NOT NULL
 • مدیریت خطاها با استفاده از Try-Catch
بخش ششم: کار با متغیر
 • آشنایی با مفهوم متغیر
 • آشنایی با دستور DECLARE برای تعریف متغیر
 • آشنایی با نحوه مقداردهی اولیه متغیرها
 • مقداردهی متغیرها به وسیله دستورات SELECT و SET
 • بررسی تفاوت مقداردهی متغیرها به وسیله دستورات SELECT و SET
 • آشنایی با نحوه مقداردهی متغیرها از داخل جدول
 • آشنایی با دستور PRINT برای نمایش مقدار متغیرها
 • آشنایی نحوه تعریف چند متغیر با یک دستور DECLARE
 • آشنایی با نحوه مقداردهی چند متغیر با یک دستور
بخش هفتم: کار با Function
 • آشنایی با Function
 • آشنایی با قوانین ایجاد و استفاده از توابع
 • آشنایی با توابع سیستمی
 • آشنایی با توابع UDF و انواع آن(Scalar-value, Table-value)
 • کار با توابع مجموع …,Avg‬‬, Sum‬‬, Min‬‬, Max‬‬, Count
 • کار با توابع ریاضی …,Abs‬‬, Log, Pi, Rand, Round‬‬, Sqrt, Square, Power, Floor, Exp, Sin, Cos
 • کار با توابع رشته ای …,Ascii, Format, Left‬‬, Right, Len‬‬‬‬, Lower, Upper, Substring, Replace, Reverse, Stuff
 • کار با توابع تاریخ و زمان …,Current_Timestamp, Dateadd, Datediff, Datename, Getdate, Isdate, Sysdatetime
 • کار با سایر توابع …,Convert, Cast, Isnull, Nullif
 • نحوه ایجاد توابع دلخواه یا UDF
 • بررسی نحوه ویرایش و حذف توابع ایجاد شده
بخش هشتم: کار با دستورات شرطی و حلقه ها
 • آشنایی کامل با دستورات شرطی
 • آشنایی با دستور IF
 • آشنایی با دستور Case
 • آشنایی با حلقه ها
 • آشنایی با دستور WHILE
 • آشنایی با دستورات Break و Continue در حقله
بخش نهم: دستورات پیشرفته
 • آشنایی با Sub Query و نحوه استفاده از آن
 • آشنایی با عملگرهای IN و NOT IN
 • آشنایی با عملگرهای Exists و Not Exists
 • بررسی تفاوت IN و NOT IN با Exists و Not Exists
 • آشنایی با عملگر APPLY
 • بررسی تفاوت APPLY با JOIN
 • اعمال صفحه بندی با OFFSET و FETCH
 • آشنایی با دستورات PIVOT و UNPIVOT
 • جابه جا کردن اطلاعات سطر و ستون
 • آشنایی با دستور Cursor
 • آشنایی با متغیر FETCH_STATUS@@ جهت استفاده در حلقه WHILE
بخش دهم: ایندکس گذاری در SQL Server
 • آشنایی با Index
 • آشنایی با کاربرد ایندکس گذاری
 • بررسی مزایا و معایب ایندکس گذاری
 • آشنایی با انواع Index
 • آشنایی با Clustered Index
 • آشنایی با Non-Clustered Index
 • آشنایی با Filtered Index
 • آشنایی با Covering Index
 • آشنایی با انواع جدول از نظر ایندکس گذاری(Heap, Clustered)
 • بررسی نحوه ایندکس گذاری روی جدول به صورت گرافیکی
 • بررسی نحوه ایندکس گذاری روی جدول با دستورات T-SQL
 • بررسی پارامترهای مهم برای ساخت ایندکس
 • بررسی رابطه Primary key با ایندکس‌ گذاری
 • بررسی تاثیر Unique Constraint روی ایندکس ها
 • نحوه حذف یک Index
 • مشاهده لیست ایندکس های یک جدول
 • بررسی مفهوم Fragmentation در Index و انواع آن
 • بررسی نحوه برطرف کردن Fragmentation در ایندکس ها
بخش یازدهم: کار با Stored Procedure
 • آشنایی با روال های ذخیره شده یا Stored Procedure
 • آشنایی با Stored procedure های سیستمی
 • ایجاد Stored Procedure
 • بررسی نحوه ویرایش و حذف Stored Procedure
 • اجرای SPها به وسیله عبارت EXEC یا EXECUTE
 • استفاده از پارامترهای Out
 • آشنایی با SET NOCOUNT و دلیل استفاده از آن در Stored Procedure
 • بررسی پارامترهای ورودی و خروجی در Stored Procedure
 • Encrypt و Decrypt کردن Stored Procedure
 • بررسی نحوه استفاده از ویژگی With Result Set در Stored Procedure
 • نحوه تعیین مقادیر پیش فرض برای پارامترهای ورودی
 • استفاده از عملگر IN در Stored Procedure
 • بررسی تفاوت Function و Stored Procedure
بخش دوازدهم: کار با View
 • آشنایی با View
 • بررسی روش های ایجاد View
 • ایجاد View به صورت گرافیکی
 • آشنایی با محیط View Designer
 • ایجاد View با دستورات T-SQL
 • نحوه ایجاد View برای یک جدول
 • نحوه ایجاد View برای چند جدول
 • بررسی نحوه ویرایش و حذف View
 • Encrypt و Decrypt کردن VIEW
 • نحوه ایندکس گذاری روی View
 • آشنایی با Dynamic Query
بخش سیزدهم: کار با Trigger
 • آشنایی با Trigger و کاربرد آن
 • آشنایی با انواع تریگر
 • بررسی تفاوت Trigger با Stored Procedure
 • بررسی After Trigger و نحوه پیاده‌سازی آن
 • بررسی Instead of Trigger و نحوه پیاده‌سازی آن
 • Encrypt و Decrypt کردن Trigger
 • بررسی نحوه ویرایش و حذف Trigger
بخش چهاردهم: کار با Sequence
 • معرفی و آشنایی با Sequence
 • بررسی تفاوت Sequence با ستون های Identity
 • نحوه ایجاد یک Sequence و تعیین ویژگی های مختلف آن
 • آشنایی با دستور NEXT VALUE FOR برای گرفتن مقدار بعدی Sequence
 • بررسی نحوه استفاده از Sequence در کوئری های SELECT
 • بررسی نحوه استفاده از Sequence در جدول و عبارت INSERT
 • نحوه استفاده از یک Sequence در چندین جدول
 • آشنایی با نحوه CYCLE کردن Sequence
 • آشنایی با نحوه Restart کردن مقدار Sequence
 • بررسی نحوه اختصاص دادن یک Sequence به یک ستون در جدول
 • بدست آوردن اطلاعات یک Sequence
بخش پانزدهم: کار با Filestream و FileTable
 • بررسی انواع داده باینری برای ذخیره و بازیابی فایل ها
 • بررسی نوع داده ای Binary و VarBinary
 • بررسی مزایا و معایب ذخیره سازی فایل ها داخل دیتابیس
 • بررسی مزایا و معایب ذخیره سازی فایل ها خارج از دیتابیس
 • Filestream چیست؟
 • پیکربندی Filestream در SQL Server
 • اعمال تنظیمات مناسب جهت کار با Filestream
 • FileTable چیست؟
 • پیکربندی FileTable در SQL Server
 • اعمال تنظیمات مناسب جهت کار با FileTable
بخش شانزدهم: کار با Database Mail
 • معرفی Database Mail
 • انجام تنظیمات مورد نیاز برای ارسال ایمیل در SQL Server
 • آشنایی با Mail Profiler
 • بررسی تنظیمات مورد نیاز در سرور ایمیل و اتصال به SQL Server و Database Mail
 • ارسال ایمیل تست برای بررسی درست بودن کانفیگ
 • بررسی و مشاهده Log ایمیل های ارسالی
 • ارسال ایمیل از طریق Stored Procedure
 • بررسی وضعیت ایمیل های ارسالی و مشاهده سایر اطلاعات
 • ارسال نتیجه کوئری ها به ایمیل مورد نظر
بخش هفدهم: کار با نوع داده HierarchyID
 • آشنایی با مفهوم Hierarchy
 • بررسی نحوه استفاده از نوع داده HierarchyID در SQL Server
 • بررسی روش‌ Parent/Child و مقایسه با HierarchyID
 • آشنایی با انواع متدهای HierarchyID
 • متد IsDescendantOf
 • متد GetLevel
 • متد GetRoot
 • متد GetDescendant
 • متد GetAncestor
 • متد ToString
 • متد Parse
 • متد GetReparentedValue
 • بررسی نحوه ایندکس گذاری روی نوع داده HierarchyID در جدول
 • آشنایی با مفهومCommon Table Expression(CTE)
 • آشنایی با دستور WITH در CTE
 • بررسی نحوه نوشتن کوئری های غیر بازگشتی با استفاده از CTE
 • بررسی نحوه نوشتن کوئری های بازگشتی با استفاده از CTE
 • استفاده از CTE جهت پیمایش داده های سلسله مراتبی
بخش هجدهم: کار با XML در SQL Server
 • معرفی و بررسی نوع داده XML
 • بررسی انواع عبارات XML
 • بررسی روش‌های ساخت XML
 • ایجاد جدول برای ذخیره داده XML
 • ذخیره داده XML در جدول
 • نمایش داده ها
 • تبدیل اطلاعات جدول به XML
 • بررسی نحوه استفاده از عبارت FOR XML RAW
 • بررسی نحوه استفاده از عبارت FOR XML AUTO
 • بررسی نحوه استفاده از عبارت FOR XML PATH
 • بررسی نحوه استفاده از عبارت FOR XML EXPLCIT
 • بررسی متدهای مربوط به XML به طور کامل(Data, Exist, Value, Modify)
 • بررسی نحوه ذخیره، ویرایش و حذف داده XML
 • آشنایی با XQuery
 • آشنایی با تابع OpenXML
 • بررسی نحوه Import کردن یک فایل XML در SQL Server
 • بررسی نحوه Export اطلاعات جدول در فایل XML
بخش نوزدهم: کار با Temporal Table
 • بررسی مفهوم Temporal Table
 • بررسی دلایل استفاده از Temporal Table
 • پیکربندی و راه‌اندازی Temporal Table
 • پیاده سازی Temporal Table در حین ایجاد جدول
 • پیاده سازی Temporal Table برای جداول ایجاد شده(دارای داده و بدون داده)
 • بررسی روش های واکشی داده ها
 • بررسی نحوه پیاده سازی کوئری ها به صورت Time Travel
 • آشنایی با Derived Tableها و نحوه استفاده از آنها
 • آشنایی با دستور Merge در CTE
بخش بیستم: آموزش بازیابی رکوردهای حذف شده
 • بررسی روش های بازیابی رکوردهای حذف شده
بخش بیست و یکم: کار با Full-Text Search
 • آشنایی با Full-Text Search
 • معرفی داده های قابل پشتیبانی توسط Full-Text Search
 • بررسی تفاوت Like و Full-Text Search
 • آشنایی با اصطلاحات رایج در Full-Text Search
 • آشنایی با معماری Full-Text Search
 • پیاده سازی Full-Text Search
 • بررسی نحوه ساخت ایندکس در Full-Text Search
 • بررسی مفهوم Full-Text Catalog و نحوه ایجاد آن
 • انجام جستجو با استفاده از Full-Text Search
 • استفاده از توابع Contains و FreeText در جستجو
بخش بیست و دوم: کار با SQL Server Configuration Manager
 • آشنایی با SQL Server Configuration Manager و قسمت های مختلف آن
 • معرفی سرویس های SQL Server
 • بررسی نحوه دسترسی به سرویس های SQL Server
 • معرفی پروتکل های ارتباطی در SQL Server
 • بررسی نحوه تنظیم Startup Parameter
 • بررسی نحوه تنظیم Port
 • بررسی تنظیمات Firewall
بخش بیست و سوم: کار با سرویس Agent
 • آشنایی با سرویس Agent
 • آشنایی با مفهوم Job و نحوه ایجاد آن
 • آشنایی مفهوم Task و نحوه ایجاد آن
 • آشنایی مفهوم Schedule و نحوه ایجاد آن
 • آشنایی مفهوم Alert و نحوه ایجاد آن
 • آشنایی مفهوم Proxy و نحوه ایجاد آن
بخش بیست و چهارم: امنیت در SQL Server
 • آشنایی با مفهوم امنیت در SQL Server
 • بررسی مفهوم امنیت داده ها از جنبه های مختلف(محرمانگی، تمامیت، دسترسی پذیری، اعتبار و سندیت)
 • بررسی مفاهیم Authentication و Authorization و تفاوت آن ها
 • بررسی انواع روش های احراز هویت(Windows Authentication, SQL Server Authentication) و تفاوت آنها با یکدیگر
 • آشنایی با Login
 • آشنایی با Principles
 • آشنایی با Role
 • آشنایی با Server Role
 • آشنایی با Database Role
 • بررسی Row Level Security
 • بررسی Dynamic Data Masking
 • آشنایی با Application Role
 • آشنایی با Database User
 • آشنایی با Schema
 • آشنایی با Securables
 • بررسی مفهوم Certificate
 • بررسی نحوه انتساب نقش های ایجاد شده و پیش فرض به کاربران
 • آشنایی با Permission
 • آشنایی با دستورات Deny, Grant, Revoke
 • آشنایی با Credential
 • آشنایی با Encryption
 • آشنایی با Symmetric Key و Asymmetric Key در Encryption
 • بررسی Service Master Key در SQL Server
 • بررسی Database Master Key در SQL Server
 • آشنایی با Always Encrypted
 • بررسی رمزنگاری داده به صورت Always On
 • بررسی TDE و نحوه Encrypt کردن فایل های مربوط به بانک اطلاعاتی با استفاده از TDE
 • تعیین سطح دسترسی برای سطرهای جدول
 • اعمال سطوح دسترسی برای کاربران جهت دسترسی به سطرهای تعیین شده در جدول
 • انجام تنظیمات RLS
 • مخفی کردن بخشی از مقادیر ستون ها با روش های مختلف
بخش بیست و پنجم: Shrink کردن پایگاه داده
 • آشنایی با مفهوم Shrink در پایگاه داده
 • Shrink کردن پایگاه داده به روش Database
 • Shrink کردن پایگاه داده به روش Files
 • بررسی نحوه Shrink کردن فایل Data به تنهایی
 • بررسی نحوه Shrink کردن فایل Log به تنهایی
 • بررسی نحوه Shrink کردن پایگاه داده به صورت اتوماتیک
بخش بیست و ششم: پارتیشن بندی در SQL Server
 • آشنایی با مفهوم پارتیشن بندی
 • بررسی اهمیت و مزایای پارتیشن بندی
 • معرفی انواع پارتیشن بندی(افقی و عمودی)
 • معرفی سطوح پارتیشن بندی(Partition Data, Partition Function, Partition Scheme)
 • بررسی مراحل پارتیشن بندی
 • آشنایی با File Group و نحوه استفاده از آن جهت افزایش سرعت پایگاه داده
 • آشنایی با Partitioned View
 • آشنایی با Range Right و Range Left در Partition Function
 • بررسی مفهوم Partition Elimination
 • ایجاد پارتیشن بندی روی پایگاه داده مورد نظر
 • ایجاد Partitioned View
 • آشنایی با دستور Statistics
 • مقایسه Partitioned View و Partition Table
 • نحوه مدیریت پارتیشن ها
 • آشنایی با دستورات Merge, Split, Partition Switch
 • آشنایی با دستور OVER
 • بررسی تفاوت ایندکس گذاری و پارتیشن بندی
 • چه زمانی از ایندکس گذاری استفاده کنیم
 • چه زمانی از پارتیشن بندی استفاده کنیم
بخش بیست و هفتم: کار با Linked Server
 • بررسی تکنولوژی Linked Server
 • بررسی دلایل و اهمیت استفاده از سرورهای متصل
 • بررسی نحوه تنظیم Linked Server
 • بررسی تنظیمات امنیتی مربوط به Linked Server
 • بررسی نحوه نوشتن Distribute Query
 • بررسی نحوه استفاده از تابع OpenQuery و ترکیب آن با Linked Server
 • معرفی روش های مناسب جهت افزایش سرعت Linked Server
بخش بیست و هشتم: Backup و Restore در SQL Server
 • بررسی انواع روش های تهیه نسخه پشتیبان
 • گرفتن Backup به صورت Full
 • گرفتن Backup به صورت Differential
 • گرفتن Backup به صورت Transaction Log
 • بررسی اعمال تنظیمات مورد نیاز برای فشرده سازی فایل Backup
 • بررسی انواع روش های Restore کردن فایل Backup
 • بررسی نحوه Restore کردن فایل های پشتیبان Full, Differential, Transaction Log
 • بررسی نحوه گرفتن Backup به صورت Encryption
 • بررسی نحوه Restore کردن فایل پشتیبان Encryption شده
 • آشنایی با مفهوم Partial Backup و کاربردهای آن
 • گرفتن Backup به صورت Partial Backup
 • گرفتن Backup تنها از Filegroupها

 

ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده:

 • SQL Server

 

محتوای محصول دریافتی:

 • آموزش ویدیویی

 

نکته: مدرس این دوره خانم دکتر فرشته تقی زاده، فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی کامپیوتر از دانشگاه شیراز هستند. ایشان چندین سال در دانشگاه های مختلف مشغول به تدریس می باشند و به زبان های برنامه نویسی متعددی از جمله سی پلاس پلاس، سی شارپ، متلب و… تسلط کامل دارند. همچنین علاوه بر تسط کامل بر SQL Server، پروژه های تجاری متعددی را با این پایگاه داده انجام داده اند.

 

مشاهده دموی آموزش در آپارات


آموزش‌های پیشنهادی:

اطلاعات محصول

زمان 29 ساعت
تعداد پارت 101
اندازه 3 گیگابایت
فرمت mp4
زبان فارسی
برگزارکننده دکتر فرشته تقی زاده
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
1,950,000 تومان
دکتر فرشته تقی زاده
2088 نمایش
29 ساعت
101
آموزش جامع و کامل Microsoft SQL Server
5 از 5 رای
آموزش جامع و کامل Microsoft SQL Server

دسته بندی ها

برچسب ها

آموزش جامع و کامل Microsoft SQL Server

محصولات مرتبط